REGULAMIN SKLEPU

 

 

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży Produktów tj. zarówno usług i Produktów Cyfrowych na stronie:  https://kwadraton.pl/ prowadzanej przez Karolinę Rutka-Głogocką prowadzącą działalność pod nazwą Kwadarton Wrocław 51-315 ul. Miłostowska 11/5.  NIP 691 230 3489 dalszej części „Sklepem”, „Sprzedającym”.

Dane kontaktowe:

E- mail: sklep@kwadraton.pl
Numer telefonu: +48725275 515

 

Definicje:

Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna, która dokonuje zakupu na stronie w tym również Konsument, który oznacza osobę dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Sklep – Sklep internetowy prowadzony pod adresem:  https://kwadraton.pl/  umożliwiający sprzedaż Produktów w nim prezentowanych.

Regulamin – niniejszy Regulamin określający ogólne warunki sprzedaży oraz zasady świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach strony https://kwadraton.pl/.

Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktów zawarta pomiędzy Sklepem, a Kupującym zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego pod adresem https://kwadraton.pl/.

Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Produktu/Usług.

Produkt Cyfrowy/Treści Cyfrowe/Usługi/– materiały cyfrowe prezentowane w ramach Sklepu, przeznaczone do sprzedaży, w szczególności, konsultacje online, projekty online, vouchery, szkolenia online, warsztaty, e-booki, filmiki edukacyjne.

Usługi Cyfrowe – usługi pozwalające Kupującemu na wytwarzanie, przetwarzanie, przechowywanie lub dostęp do danych w postaci cyfrowej; – wspólne korzystanie z danych w postaci cyfrowej, które zostały przesłane lub wytworzone przez Kupującego lub innych użytkowników.

 

 

1. Postanowienia ogólne i kwestie techniczne.

 1. Za pośrednictwem Strony, Sprzedawca prowadzi sprzedaż Produktów nie cyfrowych  oraz świadczy na rzecz Kupującego usługę drogą elektroniczną polegającą na umożliwieniu Kupującemu zawarcia ze Sprzedawcą umowy o dostarczenie Treści Cyfrowych w postaci projektów online w ramach usługi wnętrze z katalogu, kursu, warsztatów, e-booków, konsultacji online, voucherów oraz  zamówienia usług.
 2. Dokonanie zakupu w Sklepie będzie możliwe poprzez formularz zamówienia.
 3. Zakazane jest dostarczenie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Kupującego Usług świadczonych przez Sklep i stronę internetową w sposób sprzeczny z obowiązującym prawem, dobrymi obyczajami i zasadami współżycia społecznego.
 4. Do korzystania z treści i usług cyfrowych konieczne jest spełnienie następujących warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego: dostęp do Internetu,standardowa przeglądarka internetowa, programy (np. Microsoft Office, OpenOffice,LibreOffice),standardowa przeglądarka plików .pdf (np. AdobeReader),posiadanie aktywnego adresu e-mail.
 5. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Sklepu oraz Produktów Cyfrowych. Kupujący powinien poinformować Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach.
 6. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialność na błędy techniczne po stronie Kupującego lub osób trzecich.
 7. Sklep obowiązują następujące zasady w przypadku dostarczania jakichkolwiek treści w ramach Sklepu:
 8. a) obowiązek korzystania ze Sklepu w tym do zamieszczania treści (np. w ramach opinii lub komentarzy), zgodnie z jego przeznaczeniem, niniejszym regulaminem oraz w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich;
  b) obowiązek wprowadzania treści zgodnych ze stanem faktycznym oraz w sposób niewprowadzający w błąd;

  c) zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym, w tym zakaz dostarczania

  Nielegalnych Treści;

  d) zakaz przesyłania niezamówionych informacji handlowych (spam) za pośrednictwem Sklepu Internetowego;

  e) zakaz dostarczania treści naruszających powszechnie przyjęte zasady netykiety, w tym

  zawierających treści wulgarne lub obraźliwe;

  f) obowiązek korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób nie stwarzający zagrożenia

  bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego Usługodawcy, Sklepu Internetowego lub osób trzecich.

   

   

  2. Własność intelektualna.

  1. Sprzedawca informuje Kupującego, że wszelkie  Produkty cyfrowe  stanowią utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do którego prawa autorskie przysługują Sprzedawcy.
  2. Jakiekolwiek rozpowszechnianie Kursu  czy Produktów cyfrowych będących autorstwem Sprzedawcy  przez Kupującego bez zgody Sprzedawcy stanowi naruszenie praw autorskich przysługujących Sprzedawcy do Kursu i może skutkować odpowiedzialnością cywilną i karną.
  3. Sprzedawca może zawrzeć z Kupującym odrębną umowę licencyjną związaną z korzystaniem przez Kupującego z treści lub baz danych należących do Sprzedawcy (np. poprzez wykorzystywanie fotografii produktowych, posługiwanie się opisami Treści Cyfrowych itp.). W celu zawarcia takiej umowy Kupujący powinien zwrócić się do Sprzedawcy z propozycją zawarcia umowy licencyjnej, informując Sprzedawcę w szczególności o celach, w jakich zamierza korzystać z treści lub baz danych należących do Sprzedawcy, oraz o zakładanym czasie korzystania. Po otrzymaniu takiej propozycji Sprzedawca przedstawi ofertę zgodnie z własną polityką licencyjną.

   

  3. Zamówienie Produktów innych niż Cyfrowe.

  1. Kupujący składa zamówienie na stronie poprzez formularz zamówienia.
  2. W celu złożenia zamówienia za pośrednictwem Sklepu Kupujący wybiera Produkt czy Usługę a następnie umieszcza je w Koszu, wybiera formę płatności, podaje dane osobowe lub dane do faktury oraz wyraża odpowiednie zgody przy formularzu zamówień.
  3. Po złożeniu zamówienia, Sprzedający przesyła na podany przez Kupującego adres poczty elektronicznej potwierdzenie jego złożenia.
  4. Złożenie zamówienia stanowi złożenie Sprzedającemu przez Kupującego oferty zawarcia Umowy sprzedaży produktu będących przedmiotem zamówienia.
  5. Kupujący ma obowiązek podać w formularzu Zamówienia prawdziwe dane osobowe tj. adres e-mail, dane do faktury. Sprzedający nie ma obowiązku weryfikowania poprawności danych Kupującego.
  6. Płatność może być dokonana za pomocą systemu PayU.
  7. Zamówienie zawierające Produkt zostaje przekazane do realizacji w momencie otrzymania przez Sprzedającego od podmiotu realizującego płatność potwierdzenia pozytywnej informacji o dokonaniu pełnej płatności po zaksięgowaniu dokonanej zapłaty.
  8. Po zawarciu umowy, Kupujący otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia tj. numer zamówienia, koszt wysyłki, podsumowanie zamówienia. Sklep każdorazowo określa na stronie Produktu fizycznego termin dostawy lub w korespondencji e-mail wysłanej przez Sklep.
  9. Sklep przygotowuje Produkt fizyczny do wysyłki w terminie do 3 Dni Roboczych od dnia zaksięgowania wpłaty Ceny na koncie Sklepu o ile w opisie Produktu fizycznego.

   

   

   4. Zamówienie Produktów Cyfrowych i Usług.

   1. Kupujący musi  dokonać wyboru Produktu Cyfrowego i Usługi  i dodać Produkt do koszyka.
   2. Kupujący aby dokonać zamówienia powinien  zaakceptować regulamin oraz politykę prywatności oraz jeśli się zgadza to checbox z informacją : „Proszę o dostawę treści cyfrowych natychmiast po dokonaniu płatności. Wiem, że w ten sposób tracę prawo do odstąpienia od umowy”. W przeciwnym wypadku treści cyfrowe zostaną dostarczone do klienta po upływie 14 dni od zaksięgowania  płatności na koncie sklepu.
   1. Po zatwierdzeniu płatności Kupujący zostanie przeniesiony na stronę operatora płatności celem dokonania zapłaty ceny za wybrane Produkty.
   2. Po skutecznym dokonaniu płatności, Kupujący zostanie przeniesiony na Stronę z potwierdzeniem zakupu. Potwierdzenie zakupu Kupujący otrzyma na adres e-mail podany w formularzu zamówienia.
   3. W celu zakupu Usługi Kupujący musi podjąć następujące kroki:

    a)wybrać Produkt Cyfrowy pośród dostępnych na Stronie,

    b) dodać Produkt do koszyka,

    c)wypełnić formularz zamówienia, podając dane niezbędne do realizacji zamówienia i wybierając sposób płatności – wybór sposobu płatności ogranicza się do wyboru Operatora Płatności, ponieważ jedyną formą płatności za projekt, konsultacje, voucher, e-booka , szkolenie jest płatność elektroniczna za pośrednictwem wybranego Operatora Płatności,

    d)zaakceptować Regulamin poprzez zaznaczenie kliknąć w przycisk „Kupuję i płacę”.

   1. Po skutecznym dokonaniu płatności, Kupujący zostanie przeniesiony na Stronę z potwierdzeniem zakupu. Z tą chwilą umowę o dostarczenie treści cyfrowych w postaci Produktów cyfrowych uważa się za zawartą między Kupującym a Sprzedawcą. Potwierdzenie zakupu Kupujący otrzyma również na adres e-mail podany w formularzu zamówienia.
   2. Sprzedawca może usunąć konto Kupującego lub pozbawić go prawa do składania Zamówień, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku istotnego naruszenia przez Kupującego  niniejszego Regulaminu, w szczególności w przypadku gdy:
   3. a) Kupujący podczas rejestracji lub składania Zamówienia podał umyślnie dane niezgodne z prawdą bądź naruszające prawa osób trzecich,

    b) Korzysta ze Strony w sposób niezgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnie przyjętymi zasadami korzystania z Sieci,

    c)Korzysta ze Strony w sposób rażąco uciążliwy dla innych Klientów oraz dla Sprzedawcy,

    d)Bezprawnie udostępniania Produkty Cyfrowe osobom trzecim.

   1. Ceny Produktów Cyfrowych zamieszczone na stronie internetowej.

    

    

   5. Płatność

   1. Wszystkie ceny podawane w Sklepie są cenami brutto.
   2. Płatność może być dokonana za pomocą: PayU
   3. W przypadku problemów z płatnościami za pomocą pośredników, można wykonać przelew na konto Sklepu 48 2490 0005 0000 4500 3357 4706. W takim wypadku w tytule przelewu należy podać numer zamówienia.
   4. Zamówienie jest anulowane, jeśli płatność nie będzie zaksięgowana na koncie w terminie 5 dni od momentu złożenia zamówienia.

    

    

   6. Prawo odstąpienia od umowy

    1. Kupujący ma prawo odstąpić od umowy zawartej ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu, z zastrzeżeniem wyjątków w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

    Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:

    1. w którym Kupujący wszedł w posiadanie produktu lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Kupującego  weszła w posiadanie tego produktu.
    2. w którym Kupujący wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez Kupującego , weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno.
    3. zawarcia umowy – w przypadku umowy o dostarczenie treści cyfrowych.
    1. Aby Kupujący mógł skorzystać z prawa odstąpienia od umowy musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub informacja przekazana pocztą elektroniczną).
    2. Kupujący może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy umieszczonego na końcu Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
    3. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, że Kupujący wyśle informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
    4. W przypadku odstąpienia od zawartej umowy Sprzedawca zwraca Kupującemu wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.
    5. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
    6. Sprzedawca prosi o zwracanie towaru na adres sklepu niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Kupujący poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle towar przed upływem terminu 14 dni.
    7. Kupujący odpowiada tylko za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.
    8. Kupującemu zwracana jest całość opłaty rezerwacyjnej w przypadkach nie uzbierania się odpowiedniej ilości osób aby stworzyć grupę wyjazdową, odwołania wyjazdu przez organizatora.

      

    7. Wyjątki od prawa odstąpienia od umowy.

    1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Kupującemu w odniesieniu do umowy:
     1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Kupującego lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
     2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
     3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
     4. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
     5. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
     6. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
     7. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
     8. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Kupującego przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

    8. Rekomendacje

    1. Reklamacje można składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@kwadraton.pl.
    2. Sprzedający zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni od dnia jej otrzymania.
    3. Wskazane jest, aby zgłoszenie reklamacji zawierało w szczególności: imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację, datę nabycia Produktu, numer zamówienia, rodzaj reklamowanego Produktu, dokładny opis wady oraz datę jej stwierdzenia, żądanie, a także preferowany przez Kupującego sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji. Wraz ze zgłoszeniem reklamacji może dostarczyć Sprzedawcy dowód zakupu Produktu oraz zdjęcie uszkodzonego produktu.
    4. Kupujący obowiązany jest do przesłania na adres Sprzedawcy wadliwego Produktu. W odniesieniu do Kupujących będących Konsumentami oraz w przypadku uznania reklamacji za zasadną, koszty odesłania wadliwych Produktów na adres Sprzedawcy oraz koszty dostarczenia Produktów wolnych od wad (w razie wymiany Produktu) ponosi Sprzedawca.
    5. Konsumentowi przysługuje prawo do żądania:
    6. a) usunięcia wady,
    7. b) wymiany wadliwych Produktów na wolne od wad,
    8. c) obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy (złożenie oświadczenia), chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni Produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady. Użytkownik będący Konsumentem może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
    9. Istnieją możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Skorzystanie z nich ma charakter dobrowolny i może mieć miejsce wyłącznie, gdy obie strony sporu wyrażą na to zgodę. Konsument może zwrócić się z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich dotyczących zawartej Umowy sprzedaży do Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 Nr 4, poz. 25 ze zm.).Konsument może również wystąpić z wnioskiem o rozpoznanie sporu dotyczącego zawartej Umowy sprzedaży przez stały sąd polubowny działający przy odpowiednim wojewódzkim inspektoracie Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej.
    10. Szczegółowe informacje dotyczące rozstrzygania sporów konsumenckich w tym możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji, dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod adresem internetowym: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php.

     

     

    9. Dane osobowe, newsletter, pliki cookies.

    1. Kupujący który zamówi usługę Newslettera będzie otrzymywać e-mail z informacjami o aktualnych wydarzeniach, ofertach, promocjach, wyprzedażach jakie oferuje sklep i pozostałych informacjach związanych z działalnością sklepu i Sprzedającego.
    2. W celu otrzymania Newsletter należy w formularzu, znajdującym się w Sklepie, podać poprawny i działający adres e-mail oraz wyrazić zgodę na otrzymywanie Newslettera.
    3. Rezygnacji z Newslettera można dokonać poprze kliknięcie w odpowiedni link podany
     w stopce każdego e-maila zawierającego Newsletter.

     

     

    10. Postanowienia końcowe

    1. Regulamin może ulec zmianie i o  treści zmian regulaminu każdy Kupujący zostanie poinformowany przez umieszczenie na stronie internetowej Sklepu wiadomości o zmianie Regulaminu, zawierającej zestawienie zmian i utrzymanie tej informacji przez okres 14 dni kalendarzowych. Informacja o zmianie Regulaminu, nastąpi nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu.
    2. Administratorem danych osobowych jest Sprzedający. Szczegóły związane z przetwarzaniem danych osobowych i plików cookies znajdują się w polityce prywatności na stronie:
    3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie obowiązują przepisy prawa polskiego.
    4. W sprawie zapytań do regulaminu proszę o kontakt: sklep@kwadraton.pl lub biuro@kwadraton.pl